เงินรับฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.60
เงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ทุกประเภท 6.70