เงินรับฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
เงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ทุกประเภท 7.00