คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ประจำปี 2566


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ประจำปี 2566
         
    น.อ.สุทธิรัตน์  พู่ทรงชัย
ประธานกรรมการ
     
     
น.อ.เกียรติศักดิ์  สมศรี
รองประธานกรรมการ 1 
  น.อ.สามารถ  ว่องทรงเจริญ
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.ณัฐวุฒิ  จันทรจิต
รองประธานกรรมการ 3
 
     
ร.อ.ชวัรวิทย์  ปานดำ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  ร.ท.วรพงษ์  เพ็ชรวิเศษ
กรรมการ ผชย.
  น.ท.ณรงค์ศักดิ์  มิใย
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
     
ร.ท.วีรยุทธ  ธรรมกูล
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  ร.ต.กิตติศักดิ์  คงฤทธิ์
กรรมการ ผขส.
  น.ต.พีระพงษ์  คงนาวัง
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
     
น.ต.สุชาติ  พิณทิพย์
กรรมการ คลังรวมการ,
ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย
  น.ต.มงคล วงค์สุภา
กรรมการ ฝูง 501
  น.ท.วีระ  อยู่หลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
     
น.ต.ทักษิณ  จิตตคาม
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.จำเนียร ขวัญพราย
กรรมการ ฝสอ.