ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
71 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพุธ ที่ 12 พ.ย.57
72 สหกรณ์เปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่ม คนละไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ย.57-30 พ.ย.57
73 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1 ต.ค.57-28 ก.พ.58
74 ขอเชิญชวนข้าราชการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี”
75 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้ “โครงการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา”
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท ในการซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย
77 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน รับรางวัลเงินสดคนละ 300 บาท ในวันพุธที่ 6 พ.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
78 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤสบดีที่ 7 พ.ย.56 ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ
79 ประกาศ...สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินคงเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
80 ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2560