คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 ประจำปี 2567


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 ประจำปี 2567
         
    น.อ.พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ
ประธานกรรมการ
     
     
น.อ.สามารถ  ว่องทรงเจริญ
รองประธานกรรมการ 1 
  น.อ.พยุงศักดิ์ สยมพร
รองประธานกรรมการ 2
  น.อ.ณัฐวุฒิ  จันทรจิต
รองประธานกรรมการ 3
 
     
น.ท.อิศรพงศ์ วิบูลย์ณัฐ
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา
  ร.ท.วรพงษ์  เพ็ชรวิเศษ
กรรมการ ผชย.
  น.ท.ณรงค์ศักดิ์  มิใย
กรรมการ  กทน.,ฝชอ
 
     
น.ท.สุขสัน สุปะทัง
กรรมการและเลขานุการ
ผยก.,ผกข.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า
ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด
  ร.อ.ณัฐวรรธน์ กำแน่น
กรรมการ ผขส.
  ร.อ.วีระพล เพชรดี
กรรมการ ผนบ.,
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ
 
     
น.ต.สุชาติ  พิณทิพย์
กรรมการ คลังรวมการ,
ฝพธ.,ฝทสส.,นิรภัย
  น.ต.มงคล วงค์สุภา
กรรมการ ฝูง 501
  น.ท.วีระ  อยู่หลง
กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟื้นฟู
 
     
ร.ท.นวพล อิ่มศรี
กรรมการ ร้อย ทสห.
  น.ต.จำเนียร ขวัญพราย
กรรมการ ฝสอ.