ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2567
ประจำเดือน มกราคม 2567
1. รายได้ : 7,749,402.98.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 605,186.36.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 7,144,216.62.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 252 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ต.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์ (สังกัด บำนาญ)
2.พ.อ.อ.วิวัฒน์ เจริญวานิช (สังกัด บำนาญ)
3.พ.อ.อ.สุชาติ พรมวงศ์ (สังกัด บน.3)
4.พ.อ.ต.ธนาวรรณ เทียนไทย (สังกัด (ฝูง.501)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.อ.กษิดิศ ปักษาศร (สังกัด ฝูง.501)
2.พ.อ.อ.หญิงขนิษฐา จันทร์สง่า (สังกัด ผขว.)
3.น.ส.อันนา นาคสังข์ (สังกัด ฝคก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 454,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 26 สัญญา เป็นเงิน 23,819,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน 24,273,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2566
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1. รายได้ : 5,283,808.20.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 54,549.14.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 5,229,259.06.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 897 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 256 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอลาออก
1.น.อ.สมบูรณ์ เพ็งสุข (สังกัด บำนาญ.)
2. น.อ.พิศิษฐ์ อุปริรัตน์ (สังกัด บำนาญ)
3. นางสำเภา หลักรอด (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.ต.ณัชพล จันทร์มีศรี  (สังกัด รพ.)
2.นางจันทิรา ตานัน  (สังกัด ผนบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 620,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน  17,519,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 57 สัญญา จำนวน 18,140,400.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฏาคม 2566
ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
1. รายได้ : 2,666,619.78.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 51,312.32.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,615,307.46.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 900 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 647 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.พ.อ.อ.ปุณณเชษฐ์   อยู่ปรางค์   (สังกัด ผนบ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ต.หญิงเจนจิรา   ชูวงษ์   (สังกัด รพ.)
2.จ.ท.อติรุจ   บัวงาม (สังกัด ผชอ.)
3.นางปราณปรียา   ขยันหา  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 39 สัญญา เป็นเงิน 669,600.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 21 สัญญา เป็นเงิน 21,587,200.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 66 สัญญา จำนวน 22,256,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1. รายได้ : 2,588,206.42.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 63,405.83.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,524,800.59.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 899 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 645 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 254 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.จ.อ.ชนะศักดิ์ คงเมฆ (สังกัด ผสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.พ.อ.ต.ธนาวรรธ เทียนไทย  (สังกัด ฝูง.502)
2.จ.อ.ธนดล พูนสุข (สังกัด ฝูง.501)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 750,620.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 15,310,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 66 สัญญา จำนวน 16,060,620.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
1. รายได้ : 2,420,111.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 55,636.77.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,364,474.23.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 900 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 644 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 256 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 48 สัญญา เป็นเงิน 779,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 17,680,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 68 สัญญา จำนวน 18,459,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
1. รายได้ : 2,617,860.05.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 1,278,706.25.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,339,153.80.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. จ.อ.วิษณุ สรรพอาสา (สังกัด พัน.อย.)
2. นายสนธยา ขยันหา (สังกัด บำนาญ)
3. นางอุดมพร กรีถาวร (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 661,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 19,253,500.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 64 สัญญา จำนวน 19,914,700.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1. รายได้ : 2,387,523.20.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 91,643.27.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,295,879.93.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 640 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 255 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.เสริมสุข ทับแถม (สังกัด บำนาญ)
2. ร.ต.สนั่น นวลละออ (สังกัด บำนาญ)
3. นายทนง ธุวสุจิเรข (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 585,480.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 15 สัญญา เป็นเงิน 9,910,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 52 สัญญา จำนวน 10,495,480.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำเดือน มกราคม 2566
1. รายได้ : 2,698,832.22.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 91,974.63.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,606,857.59.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 896 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 255 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ท.ประยูร อุ่นอบ (สังกัด บำนาญ)
2. พ.อ.อ.ธัญญพงษ์ สุขรำมิ (สังกัด ย้ายสังกัด)
3. นายทวี เทียนนาค (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.อภิวุฒิ แสงจันทร์ (สังกัด ฝูง 501)
2. น.ส.ชุติมา แป้นใหญ่ (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 50 สัญญา เป็นเงิน 800,600.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 22 สัญญา เป็นเงิน 21,934,900.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 22,735,500.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
1. รายได้ : 2,521,679.40.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 91,593.09.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,430,086.31.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 640 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 252 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.ท.หญิง ศิรินันท์ ธนะสูตร (สังกัด รพ.)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
1.ร.ต.ยอด พึ่งภิญโญ (สังกัด  บำนาญ)
2.ร.ต.ประยุทธ  บุญยุภู (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.พชรพล ทองหยอด (สังกัด ฝูง.501)
2. พ.อ.อ.หญิงลักขณา ใจเนียน (สังกัด ผพธ.)
3. จ.อ.หญิง สุพัชรตรา ทองเกลี้ยง (สังกัด ผกง.)
4. จ.ต.สุรยุทธ์ คำวัตร์ (สังกัด กทน.)
5. จ.ต.กิตติศักดิ์ เซ่งลอยเลี่ือน (สังกัด พัน.อย.)
6. นายธนกร เย็นเกตุ (สังกัด ผขส.)
7. นายจตุรงค์ สำอางค์ศรี (สังกัด กทน.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 38 สัญญา เป็นเงิน 502,980.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 23,286,750.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 23,789,730.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
1. รายได้ : 5,080,651.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 493,214.48.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  4,587,436.52.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 887 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 636 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกาายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.อ.อนุชา คำสุข (สังกัด รร.นนก.)
2.น.อ.อดิศักดิ์ ศรสารากร(สังกัด ศซบ.ทอ.)
3. ร.ต.แทน อ่อนทรัพย์ (สังกัด บำนาญ)
4. พ.อ.อ.หญิงลักขณา ใจเนียน (สังกัด ผพธ.บน.5)
5. จ.อ.พงศ์พัฒน์ สุกใส (สังกัด ผชย.บน.5)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.อ.วรภัทร ทับสุลิ (สังกัด บน.23)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.อ.หญิง มณีวรรณ ขันฆกาศ (สังกัด รพ.บน.5)
2. พ.อ.อ.อนุวัต สุรสินธุ์ (สังกัด สน.ผบช.)
3. พ.อ.อ.สกลภัทร ทวีศรี (สังกัด รพ.65.5)
4. จ.อ.ธนวิศว์ กิตติพิพัฒน์ธาดา (สังกัด ฝูง 501)
5. จ.อ.ชนันธร เกษมสรวล (สังกัด พัน.อย.)
6. จ.อ.สหเทพ อุตสาหะ (สังกัด ผชย.)
7. จ.ต.หญิง น้ำเพชร อุ่นพันธูหริ่ม (สังกัด ฝูง 501)
8. น.ส.รุ่งอรุณ ยะพลหา (สังกัด ผสก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 53 สัญญา เป็นเงิน 828,100.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา เป็นเงิน 15,145,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 15,973,100.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
1. รายได้ : 2,578,973.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 60,614.68.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,518,358.32.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 254 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. พ.อ.อ.อนุวัต สุรสินธุ์ (สังกัด บก.บน.5)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
1. พล.อ.ต.ชัยเดช รัตนบรมเลิศ (สังกัด บำนาญ)
2. จ.ต.ภัททพล พูลทั่วญาติ (สังกัด ร้อย ทสห.)
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.จักรกฤษณ์ ประสิทธิ์ (สังกัด ผสอ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 626,780.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 11 สัญญา เป็นเงิน 11,360,000.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 57 สัญญา จำนวน 11,986,780.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2565
ประจำเดือน กันยายน 2565
1. รายได้ : 29,944,032.63.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 5,277,052.44.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  24,666,980.19.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 891 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 638 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2565
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.อ.กฤตพล บัวเผื่อน (สังกัด รร.การบิน)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1. จ.ท.กฤษ กาลหะ (สังกัด ผขส.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. จ.อ.ปราโมทย์ ศรีงาม (สังกัด ผชอ.)
2. จ.ต.นภัส นาคเทศ (สังกัด กทน.)
3. จ.ต.หญิง เกศินี วินิจ (สังกัด ผธก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กันยายน 2565
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 42 สัญญา เป็นเงิน 661,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 23,955,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 65 สัญญา จำนวน 24,616,900.00.- บาท