ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
1. รายได้ : 18,577,613.37.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 2,059,325.58.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 16,518,287.79.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 896 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. พ.อ.อ.กิตติณัฏฐ์ ลุ้ยประเสริฐ  สังกัด ( ฝูง.501)
2. พ.อ.อ.หญิงนพวรรณ โทธานี สังกัด (ฝทสส)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 13 สัญญา เป็นเงิน 197,348.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 26 สัญญา เป็นเงิน 28,149,400.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 39 สัญญา จำนวน 28,346,748.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2567
ประจำเดือน เมษายน 2567
1. รายได้ : 15,760927.37.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 1,998,060.00.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 13,762,867.37.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 252 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.บุญเชิด ทองรอด (สังกัด บำนาญ)
2.พ.อ.อ.สำรวย พรหมเพ็ชร (ย้ายสังกัด)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.น.ส.อัจฉรา เมืองดำรงค์   สังกัด  ผกง
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 26 สัญญา เป็นเงิน  429,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 30 สัญญา เป็นเงิน   31,395,350.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 56 สัญญา จำนวน 31,824,550.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2567
ประจำเดือน มีนาคม 2567
1. รายได้ : 13,204,832.81.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 727,995.87.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 12,476,836.94.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 894 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2567
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ท.หญิง ภููพนา สุุทธารักษ์
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1 พ.อ.ต.ธนวัฒน์ เดียนกระโทก (สังกัด พัน.อย.)
2.จ.อ.ธนพล พันธชุม (สังกัด พัน.อย.)
3.น.ส.ไพลิน ตั้งสมบูรณ์ (สังกัด ผกบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 27 สัญญา เป็นเงิน  428,700.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 21 สัญญา เป็นเงิน  22,568,100.00.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 8 สัญญา จำนวน  22,996,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
1. รายได้ : 10,679,891.98.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 701,542.86.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 9,978,349.12.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 893 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 642 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สมาชิกที่ลาออก 
1.ร.ต.ชัย   ถนัดช่างแสง (สังกัด บำนาญ)
2.พ.อ.อ.อภิสิทธิ์    อินเทศ (สังกัด ฝูง.501)
3.นายปรัชญา   วงษ์สวัสดิ์ (สังกัด ผชย.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
1..พ.อ.อ.นิพัทธิ์   เปียประดิษฐ์   (สังกัด  บำนาญ)
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ท.กฤติน   คำผุย (สังกัด ฝูง.501)
2.จ.ท.หญิง ณัฐมล   อยู่อินทร์  (สังกัด ผยก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 32 สัญญา เป็นเงิน  540,100.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน  14,917,400.00.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 52 สัญญา จำนวน 15,457,500.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2567
ประจำเดือน มกราคม 2567
1. รายได้ : 7,749,402.98.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 605,186.36.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 7,144,216.62.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 643 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 252 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567
สมาชิกที่ลาออก 
1.น.ต.สมเกียรติ ปลื้มไสยาสน์ (สังกัด บำนาญ)
2.พ.อ.อ.วิวัฒน์ เจริญวานิช (สังกัด บำนาญ)
3.พ.อ.อ.สุชาติ พรมวงศ์ (สังกัด บน.3)
4.พ.อ.ต.ธนาวรรณ เทียนไทย (สังกัด (ฝูง.501)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.อ.กษิดิศ ปักษาศร (สังกัด ฝูง.501)
2.พ.อ.อ.หญิงขนิษฐา จันทร์สง่า (สังกัด ผขว.)
3.น.ส.อันนา นาคสังข์ (สังกัด ฝคก.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2567
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 454,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 26 สัญญา เป็นเงิน 23,819,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 54 สัญญา จำนวน 24,273,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2566
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1. รายได้ : 5,283,808.20.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 54,549.14.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 5,229,259.06.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 897 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 256 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอลาออก
1.น.อ.สมบูรณ์ เพ็งสุข (สังกัด บำนาญ.)
2. น.อ.พิศิษฐ์ อุปริรัตน์ (สังกัด บำนาญ)
3. นางสำเภา หลักรอด (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.จ.ต.ณัชพล จันทร์มีศรี  (สังกัด รพ.)
2.นางจันทิรา ตานัน  (สังกัด ผนบ.)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 620,800.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา เป็นเงิน  17,519,600.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 57 สัญญา จำนวน 18,140,400.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฏาคม 2566
ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
1. รายได้ : 2,666,619.78.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 51,312.32.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,615,307.46.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 900 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 647 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 253 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.พ.อ.อ.ปุณณเชษฐ์   อยู่ปรางค์   (สังกัด ผนบ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.ร.ต.หญิงเจนจิรา   ชูวงษ์   (สังกัด รพ.)
2.จ.ท.อติรุจ   บัวงาม (สังกัด ผชอ.)
3.นางปราณปรียา   ขยันหา  (สังกัด อาคารที่พักฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 39 สัญญา เป็นเงิน 669,600.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 21 สัญญา เป็นเงิน 21,587,200.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 66 สัญญา จำนวน 22,256,800.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1. รายได้ : 2,588,206.42.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 63,405.83.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,524,800.59.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 899 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 645 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 254 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
1.จ.อ.ชนะศักดิ์ คงเมฆ (สังกัด ผสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1.พ.อ.ต.ธนาวรรธ เทียนไทย  (สังกัด ฝูง.502)
2.จ.อ.ธนดล พูนสุข (สังกัด ฝูง.501)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 750,620.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 15,310,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 66 สัญญา จำนวน 16,060,620.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
1. รายได้ : 2,420,111.00.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 55,636.77.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,364,474.23.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 900 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 644 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 256 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
สมาชิกที่ลาออก 
-
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 48 สัญญา เป็นเงิน 779,900.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 20 สัญญา เป็นเงิน 17,680,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 68 สัญญา จำนวน 18,459,900.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
1. รายได้ : 2,617,860.05.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 1,278,706.25.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 1,339,153.80.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 892 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 251 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. จ.อ.วิษณุ สรรพอาสา (สังกัด พัน.อย.)
2. นายสนธยา ขยันหา (สังกัด บำนาญ)
3. นางอุดมพร กรีถาวร (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 41 สัญญา เป็นเงิน 661,200.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา เป็นเงิน 19,253,500.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 64 สัญญา จำนวน 19,914,700.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1. รายได้ : 2,387,523.20.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 91,643.27.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย : 2,295,879.93.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 895 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 640 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 255 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. ร.ต.เสริมสุข ทับแถม (สังกัด บำนาญ)
2. ร.ต.สนั่น นวลละออ (สังกัด บำนาญ)
3. นายทนง ธุวสุจิเรข (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
-
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 585,480.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 15 สัญญา เป็นเงิน 9,910,000.00.- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 52 สัญญา จำนวน 10,495,480.00.- บาท

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำเดือน มกราคม 2566
1. รายได้ : 2,698,832.22.- บาท
2. ค่าใช้จ่าย : 91,974.63.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ :   - บาท
4. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย :  2,606,857.59.- บาท
5. จำนวนสมาชิก : 896 คน
หมายเหตุ
1. เป็นหนี้เงินกู้ 641 คน
2. ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 255 คน
ข้อมูลสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
สมาชิกที่ลาออก 
1. น.ท.ประยูร อุ่นอบ (สังกัด บำนาญ)
2. พ.อ.อ.ธัญญพงษ์ สุขรำมิ (สังกัด ย้ายสังกัด)
3. นายทวี เทียนนาค (สังกัด บำนาญ)
สมาชิกที่ขอย้ายโอนสังกัด
-
สมาชิกที่เสียชีวิต
-
สมาชิกเข้าใหม่
1. ร.ต.อภิวุฒิ แสงจันทร์ (สังกัด ฝูง 501)
2. น.ส.ชุติมา แป้นใหญ่ (สังกัด อาคารที่พัก ฯ)
เงินกู้แก่สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566
1. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 50 สัญญา เป็นเงิน 800,600.00.- บาท
2. กู้สามัญ จำนวน 22 สัญญา เป็นเงิน 21,934,900.00- บาท
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 72 สัญญา จำนวน 22,735,500.00.- บาท