ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5  จำกัด

 1. ข้อบังคับสหกรณ์ pdf1 [ Download ]

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน จำกัด

 1. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 pdf1 Download ] 
 2. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 3. ระเบียบว่าด้วย  ที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 4. ระเบียบว่าด้วย  หุ้น พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 5. ระเบียบว่าด้วย  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 6. ระเบียบว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 7. ระเบียบว่าด้วย  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 8. ระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 9. ระเบียบว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 10. ระเบียบว่าด้วย  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอื่น พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 11. ระเบียบว่าด้วย  การให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]
 12. ระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 13. ระเบียบว่าด้วย  วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ] 
 14. ระเบียบว่าด้วย  การใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2560 pdf1 [ Download ] 
 15. ระเบียบว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 pdf1 [ Download ] 
 16. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 pdf1 [ Download ]
 17. ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 pdf1 [ Download ]
 18. ระเบียบว่าด้วย  การรับฝากเงินจากสหกรณ์อี่น พ.ศ. 2559 pdf1 [ Download ] 
 19. ระเบียบว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2559 pdf1 [ Download ] 
 20. ระเบียบว่าด้วย  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2559 pdf1 [ Download ]