วิสัยทัศน์ / คำขวัญ


วิสัยทัศน์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม
 
คำขวัญ : ส่งเสริมการออม ถนอมการลงทุน แหล่งทุนสินเชื่อ เอื้อเฟื้อสังคม