ประวัติสหกรณ์


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 53 จำกัด

 1. ข้าราชการ ลูกจ้าง กองบิน 53 ได้ดำเนินการ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ขึ้นในหมู่สมาชิก
  และช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น โดยได้ประชุมใหญ่  และขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
  เมื่อ 3 ธ.ค.25
 2. นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 53 จำกัด เมื่อ 21 ธ.ค.25 เลขทะเบียน กพธ.97/2525
 3. สมาชิกคนแรกคือ น.อ.วีระพงษ์   สิงหเสนี
 4. การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวันพุธที่ 16 มี.ค.26 เวลา 1330
 5. ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
  ตามคำสั่ง กองบิน 53 เฉพาะ ที่ 122 ลง 7 ต.ค.25 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงนามโดย น.อ.วีระพงษ์ สิงหเสนี
  ผบ.กองบิน 53 ผู้ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย 
  1. รอง ผบ.กองบิน 53 (น.อ.รังสรรค์   ทีขะระ) ประธานกรรมการ
  2. เสธ.กองบิน 53 (น.อ.มนู  ตรีสกุล) รองประธานกรรมการ
  3. หน.ผอก.กองบิน 53 (น.อ.มนู  ตรีสกุล) กรรมการ
  4. ผบ.กองบิน 53 ฝูงบิน 531 (น.ท.สมมิตร  ณ บางช้าง) กรรมการ
  5. ผบ.พัน.อย.กองบิน 53 (น.ท.บุญเสริม  ดวงอุไร) กรรมการ
  6. หน.ผสส.กองบิน 53 (น.ท.ชนะ  เบญจกุล) กรรมการ
  7. หน.ผชพ.กองบิน 53 (น.ท.ประเชิญ   เอี่ยมเจริญ กรรมการ
  8. หน.ผรก.กองบิน 53 (น.ท.บุญชู  บรรจงแจ่ม) กรรมการ
  9. หน.ฝกง.กองบิน 53 (น.ต.สะอาด  กุญชรเพชร) กรรมการ
  10. หน.ฝสก.ผรก.กองบิน 53 (น.ท.ประยูร   อุ่นอบ) กรรมการและเลขานุการ
  11. ร.อ.จำลอง  ฤทธิ์เปี่ยม กรรมการและเลขานุการ
  12. พ.อ.อ.เอนก  ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่
  13. พ.อ.อ.เสรี  วีระไวทยะ เจ้าหน้าที่
  14. พ.อ.อ.วัฒนะ  ชมเสือ เจ้าหน้าที่

  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ คือ
  1. นายศุภร   สุนทรสิต สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  2. นางนุชนาฏ  ธนะไชย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  3. นางเพ็ญทิพย์  อรัณยะพันธุ์     นักวิชาการสหกรณ์ 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
  4. นางอรวรรณ   คงเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

  ประชุมครั้งแรกเมื่อ  19 ม.ค.26