เมื่อคุณ...คือ ผู้ค้ำประกัน


 1. ผู้ค้ำประกัน จะต้องรับผิดชอบอย่างจำกัดไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
 2. ผู้ค้ำประกัน จะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชำระกับผู้ให้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงิน
  และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
 3. ผู้ค้ำประกัน จะต้องรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินและกู้เงิรเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นต่อไป
 4. ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
 5. เมื่อผู้กู้ผิดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้อง และบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้างชำระ
  โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง หรือ บังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
 6. เป็นสัญญาค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ไม่จำกัดเวลาที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถ
  ยกเลิกเพิกถอนได้
 7. ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้