คุณตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์แล้วหรือยัง ?


สมาชิกหลายคนคงเกิดคำถามในใจว่า ทำไมต้องทำ ? แล้วจำได้ไหม ทำให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์

รความสำคัญของการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้ ถ้ามิได้ทำไว้ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ ก็จะคืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจริง

สำหรับสมาชิกผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้นานแล้ว แต่จำไม่ได้ว่ายกผลประโยชน์ให้ใครบ้าง สามารถติดต่อขอแบบพิมพ์เขียนใหม่ได้นะคะ โดยไม่ต้องดูใบเดิมที่เขียนไว้แล้วก็ได้ เขียนใบใหม่เข้ามา จะถือว่าเป็นใบปัจจุบันที่มีผลนำมาใช้ (โดยดูจากวัน เดือน ปี ที่ทำไว้)

ขอให้ท่านสมาชิกมาตรวจสอบดูนะคะ....