วิธีการคิดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน !!


ตัวอย่าง นาย ก มีทุนเรือนหุ้น ณ 30 ก.ย. 52 ที่ผ่านมาเป็นเงิน 50,000 บาท และนาย ก. ส่งหุ้นเดือนละ 500 บาท ทุกเดือน (ถ้าสมมติให้เงินปันผลเป็นร้อยละ 7 ) วิธีคิด

วันที่
หุ้น
วิธีคำนวณ
เงินปันผล
30 ก.ย. 52
50,000
50,000 * 7/100 * 12/12
3,500
31 ต.ค. 52
500
500 * 7/100 * 11/12
32.08
30 พ.ย. 52
500
500 * 7/100 * 10/12
29.17
31 ธ.ค. 52
500
500 * 7/100 * 9/12
26.25
31 ม.ค. 53
500
500 * 7/100 * 8/12
23.33
28 ก.พ. 53
500
500 * 7/100 * 7/12
20.42
31 มี.ค. 53
500
500 * 7/100 * 6/12
17.50
30 เม.ย. 53
500
500 * 7/100 * 5/12
14.58
31 พ.ค. 53
500
500 * 7/100 * 4/12
11.67
30 มิ.ย. 53
500
500 * 7/100 * 3/12
8.75
31 ก.ค. 53
500
500 * 7/100 * 2/12
5.83
31 ส.ค. 53
500
500 * 7/100 * 1/12
2.92
30 ก.ย. 53
500
500 * 7/100 * 0/12
0.00
รวม
5,600
หุ้นรายเดือน * 7% * เดือน/ปี
3,692.50

วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน สมมติ ร้อยละ 5%
เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้้กับสมาชิกผู้เสียดอกเบี้ยโดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53
คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สอ.ให้ สมมติ (18,521.15 * 5/100 = 926.06)