เรื่องน่ารู้ สำหรับสมาชิก...


เรื่องน่ารู้ สำหรับสมาชิก...โดย คุณ นุชนาฎ ธนะไชย

  1. ทำไมสหกรณ์ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  2. ตามกฎหมายกำหนดให้สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็น "เงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ"
รายละเอียด : pdf1 [ Download ]