ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง
91 ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกท่านทราบ‏
92 ประกาศสหกรณ์ฯ คณะกรรมการมีมติให้สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ต้องมีเงินเหลือตามนโยบายไว้ที่ 25%และไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
93 ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินกู้‏
94 รายงานกิจการประจำปี 2555
95 ประกาศ !! ร้อยละเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
96 ขอเชิญสมาชิก สอ.บน.5 ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย.55
97 สอ.บน.5 จำกัด ได้มอบเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กับทายาทของ นายประภัสสร์ เพ็ชรวิเศษ จำนวนเงิน 30,000.-บาท
98 สหกรณ์ ยกเลิกการกันเงินรายได้ของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน
99 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555‏
100 รายงานการสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด